Ambicija – Amsterdamas, realybė – Šiauliai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

Šiau­liams ren­gia­mas dar­naus ju­du­mo pla­nas. Ren­gė­jai pri­sta­tė tiks­lus ir įpu­sė­ju­sius dar­bus bend­ruo­me­nės at­sto­vams, tik jų ma­žai su­si­rin­ko. Šiau­liai, kaž­ka­da va­din­ti dvi­ra­čių sos­ti­ne, šian­dien ne­be­tu­ri kuo pa­si­gir­ti. Bet pla­nuo­ja­mos di­de­lės am­bi­ci­jos – lenk­ti Ams­ter­da­mą.

Keis­ti įpro­čiams

Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je bu­vo su­reng­tas dar­naus ju­du­mo pla­no ant­ro­jo (iš ke­tu­rių) eta­po pri­sta­ty­mas. Ak­cen­tuo­ti klau­si­mai – mies­to pri­tai­ky­mas ju­dė­ti pės­tie­siems, dvi­ra­ti­nin­kams ir žmo­nėms su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais.

Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pla­ną ren­gia bend­ro­vių „Ata­mis“, “Smart Con­ti­nent.Lt” at­sto­vai. Dvi­ra­čių esa­mos sis­te­mos ir plėt­ros ak­tua­li­jas įvar­di­jo VGTU pro­f. dr. Ma­ri­ja Bu­rins­kie­nė,

„Ata­mis“ pro­jek­to va­do­vas Ma­rius No­rei­ka klaus­tas, ko­dėl pla­nas va­di­na­si ne jud­ru­mo pla­nu, ar neį­si­vė­lė klai­da?

„Ju­du­mas – nau­ja­da­ras, ku­rį lie­pia var­to­ti kal­bi­nin­kai“, – aiš­ki­no M. No­rei­ka.

Jud­ru­mas su žmo­gu­mi su­si­jęs, ju­du­mas esą pla­tes­nė są­vo­ka, sie­ja­ma su sis­te­ma. Pla­nas api­ma „ne vien gat­ves, cent­re – žmo­gus ir kaip jis ke­liau­ja“.

Ju­du­mo pla­nai fi­nan­suo­ja­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ir jos ini­cia­ty­va. Yra skir­ti Ry­tų Eu­ro­pos mies­tams, ku­rie dūs­ta nuo chao­tiš­ko eis­mo, spūs­čių ir oro tar­šos.

„Jei­gu yra spūstys, tai ne­reiš­kia, kad tu­ri bū­ti iš­plės­tos gat­vės – ar no­ri­me, kad vi­si su­lip­tų į au­to­mo­bi­lius? Ge­riau yra keis­ti ke­lio­nės įpro­čius ir tam su­da­ry­ti są­ly­gas“, – pa­brė­žė pla­no ren­gė­jas.

Da­bar Šiau­liuo­se au­to­mo­bi­liais ju­da 42 pro­cen­tai mies­tie­čių, vie­šuo­ju trans­por­tu – 30 pro­cen­tų, pės­čio­mis – 27 pro­cen­tai, o dvi­ra­čiais – vos 1 pro­cen­tas. Sie­kia­my­bė – pir­miau­sia ke­liau­ti pės­čio­mis, dvi­ra­čiais ir vie­šuo­ju trans­por­tu.

Pla­nuo­ja­ma iki 2030 me­tų si­tua­ci­ją keis­ti, kad pės­čio­mis ju­dė­tų 24 pro­cen­tai, vie­šuo­ju trans­por­tu ir au­to­mo­bi­liais – po 33 pro­cen­tus, o dvi­ra­čiais – 10 pro­cen­tų mies­tie­čių.

„Šlo­vin­gą­ją epo­chą“ pri­si­me­nant

Pro­fe­so­rė M. Bu­rins­kie­nė ra­gi­no gai­vin­ti „šlo­vin­gą­ją epo­chą“, kai Šiau­liai va­din­ti dvi­ra­čių sos­ti­ne. Šiau­liai nu­tie­sė pir­mą­jį ša­ly­je dvi­ra­čių ta­ką Šiauliai–Bubiai.

Ji ak­cen­ta­vo, jog dvi­ra­čių trans­por­tui plė­to­ti si­tua­ci­ja yra ge­ra. Pie­ti­nia­me ra­jo­ne ir mies­to cent­re gy­ve­na 70 pro­cen­tų gy­ven­to­jų, o dar­bo vie­tos kon­cent­ruo­ja­si Pra­mo­nės gat­vė­je, ki­tuo­se pra­mo­nės cent­ruo­se.

Gy­ven­to­jų ap­klau­sa pa­ro­dė, kad jie ma­no, jog ver­ta va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, nes tai pi­gu ir pa­to­gu.

Į kau­si­mą, kas pa­ska­tin­tų va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, 63 pro­cen­tai ap­klaus­tų­jų at­sa­kė, jog – vien­ti­sas dvi­ra­čių tink­las. Ant­ro­je vie­to­je – ga­li­my­bė sau­giai pa­lik­ti dvi­ra­čius, tre­čio­je – ga­li­my­bė nuo­mo­tis dvi­ra­čius.

Šiau­liams siū­lo­ma, kaip Vil­niu­je, dieg­ti sis­te­mą, kai dvi­ra­čiais ga­li­ma da­lin­tis, pus­va­lan­dį ir ne­mo­ka­mai va­ži­nė­ti. Tam 10 vie­tų siū­lo­ma įreng­ti Pie­ti­nia­me ra­jo­ne ir cent­re – prie pre­ky­bos cent­rų, sto­čių.

Vaikš­čio­ti pės­čio­mis pa­ska­tin­tų: gat­vių ap­švie­ti­mas, sau­gi pės­tie­siems inf­rast­ruk­tū­ra ir vėl­gi – su­for­muo­tas vien­ti­sas pės­čių­jų ta­kų tink­las.

Pės­tie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai iš es­mės da­bar da­li­ja­si ša­li­gat­viais. Bend­ras pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų il­gis mies­te su­da­ro 57,64 ki­lo­met­ro. Ats­ki­rų dvi­ra­čių ta­kų ma­žai nu­ties­ta.

Esa­mas ta­kų tink­lo tan­kis – 714 met­rų į kvad­ra­ti­nį ki­lo­met­rą. Siū­lo­ma plėt­ra pa­gal mies­to dvi­ra­čių trans­por­to pla­ną – 2,72 ki­lo­met­ro į kvad­ra­ti­nį ki­lo­met­rą. Bū­tų tink­lu pa­den­gia­ma vi­sa Pie­ti­nio ra­jo­no ir mies­to cent­ro da­lis. Tam rei­kė­tų nu­ties­ti 20 ki­lo­met­rų dvi­ra­čių ta­kų.

„Tai ne­reiš­kia, kad tu­ri bū­ti nu­ties­ti at­ski­ri dvi­ra­čių ta­kai, jiems ga­li­ma pri­tai­ky­ti ša­li­gat­vius – pa­nau­do­ti tai, ką tu­ri­me,”– sa­kė M. Bu­raus­kie­nė.

Ji pa­ly­gi­no, jog Ams­ter­da­me, ku­ria­me yra 10 mi­li­jo­nų gy­ven­to­jų, o dvi­ra­čių – 15 mi­li­jo­nų, dvi­ra­čių tink­lo tan­kis – 2,28 ki­lo­met­ro į kvad­ra­ti­nį ki­lo­met­rą.

Ar Šiau­liams rea­lu dvi­ra­čių ta­kų tink­lą pa­di­din­ti ke­tu­ris kar­tus ir pra­lenk­ti Ams­ter­da­mą?

„Am­bi­ci­jos di­de­lės, bet kai no­ri daug – bent pu­sę pa­da­ry­si“, – ti­ki­no pro­fe­so­rė.

Neį­vei­kia­mos kliū­tys – neį­ga­lie­siems

Kaip da­bar mies­tai pri­tai­ky­ti žmo­nėms su spe­cia­liaisiais po­rei­kiais, pa­de­most­ruo­ta fil­mu­ku, „su­suk­tu“ Vil­niu­je.

Žur­na­lis­tas, sė­dęs į neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­lį, stri­go duo­bė­tuo­se ša­li­gat­viuo­se. Net įreng­tų nuo­va­žų be praei­vių pa­gal­bos neį­vei­kė – sta­čios, neį­va­žiuo­ja­mos, o rie­dė­da­mas že­myn ri­zi­ka­vo spran­dą nu­si­suk­ti.

Kad Šiau­liuo­se si­tua­ci­ja nė­ra ge­res­nė, nie­kam ne­rei­kė­jo įro­di­nė­ti.

Ak­cen­tuo­ta, jog gat­ves bū­ti­na pri­tai­ky­ti ne vien žmo­nėms su ju­dė­ji­mo, bet ir su re­gos ne­ga­lia. Jiems rei­kia su­kur­ti vien­ti­są inf­rast­ruk­tū­rą, nes da­li­nė men­kai gel­bė­ja.

Pab­rėž­ta, jog spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­ri ir sen­jo­rai, ir vai­kai, ir mo­te­rys su aukš­ta­kul­niais ba­te­liais.

Kai ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti prie mies­to že­mė­la­pio api­brėž­ti „juo­dą­sias dė­mes“, pro­ble­mi­nes vie­tas, Šiau­lių neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ro­lan­da Pet­ro­nie­nė sa­kė, jog rau­do­nai rei­kė­tų api­brėž­ti vi­są mies­tą.

Vie­nas iš da­ly­vių pa­reiš­kė, jog vi­so­se gat­vė­se tu­ri bū­ti ir dvi­ra­čių ta­kai.

Ki­ti siū­lė ties­ti dvi­ra­čių ta­ką nuo Pie­ti­nio ra­jo­no iki Rė­ky­vos eže­ro. Tre­ti ak­cen­ta­vo, jog Til­žės gat­vės via­du­kas – pro­ble­mi­nis, dvi­ra­ti­ni­nin­kai ir pės­tie­ji drau­ge neiš­si­ten­ka.

Via­du­kas per ge­le­žin­ke­lį nuo Že­mai­tės gat­vės link Ar­chi­tek­tų gat­vės iš vi­so dvi­ra­ti­nin­kams ne­pri­tai­ky­tas.

Dvi­ra­čių ta­ką siū­ly­ta nu­brėž­ti Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, nes čia dvi­ra­ti­nin­kai va­žiuo­jan­tys, kaip no­ri.

„Tra­giš­ka“ dvi­ra­ti­nin­kams įvar­dy­ta Til­žės gat­vės at­kar­pa nuo cent­ro link mies­to ri­bos ir Kry­žių kal­no.

So­di­nin­kų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Jakš­tas pik­ti­no­si, jog prieš ke­lis me­tų nu­ties­ta­me Vy­tu­rių gat­vės dvi­ra­čių ta­ke iki šiol nė­ra įreng­tas ap­švie­ti­mas.

„Bus, šie­met pi­ni­gai skir­ti“, – pa­ti­ki­no vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Iš Sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kų, be vi­ce­me­ro, ren­gi­ny­je dar da­ly­va­vo tik Ri­ma Juš­kie­nė, Ta­ry­bos Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Ren­gi­nys ap­skri­tai su­do­mi­no vos apie dvi­de­šimt mies­tie­čių.

ruta@skrastas.lt

 


Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą