Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

Prieš patNau­juo­sius me­tus Kel­mės ra­jo­no sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių rink­ti­nę pa­sie­kė siun­ta iš Olan­di­jos Har­den­berg mies­to.

Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.

Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų komp­lek­tų. Šia ap­ran­ga ap­rū­pin­ti vi­si Kel­mės ra­jo­no sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių rink­ti­nės na­riai, o da­lį ap­ran­gos pla­nuo­ja­ma per­duo­ti Kel­mės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bai, ku­ri vyk­do Kel­mės ra­jo­no sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­los or­ga­ni­za­to­riaus funk­ci­jas.

Vir­gi­ni­jus RA­MA­NAUS­KIS

Kel­mės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas


Komentarai

,
Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą