Apklausa: Ar galvojate apie emigraciją?

Va­cys VOL­KO­VAS, pen­si­nin­kas:Vacys_Apklausa_emigracija_ne_02_GBs

– Į už­sie­nį emig­ra­vę pa­žįs­ta­mi, gi­mi­nai­čiai svars­to su­grįž­ti į gim­ti­nę se­nat­vė­je. Lie­tu­vis be sa­vo že­mės ne­ga­li gy­ven­ti, ne­bent par­si­duo­tų. Lie­tu­va yra ma­no tė­vy­nė – čia gi­miau, pro­tė­viai, že­mai­čiai, čia ir mir­siu. Apie jo­kius ki­tus kraš­tus net ne­gal­vo­ju – per daug my­liu sa­vo tė­vy­nę, Lie­tu­vos žmo­nes, man jie vi­si ge­ri. Jei žmo­gus darbš­tus, vi­sur su­si­ras dar­bo. Rei­kia ne­tin­gė­ti, ne­no­rė­ti iš­nau­do­ti ki­tų. Blo­gai – kai­mas iš­tuš­tė­jo, iš mies­to jau­ni­mas iš­va­žia­vo, no­rė­da­mi grei­tai ir ge­rai gy­ven­ti. Taip ne­bū­na – rei­kia il­gai, nuo­bo­džiai dirb­ti, gal­būt se­nat­vė­je ge­riau gy­ven­si.

Gi­ta­na GU­ŽAUS­KIE­NĖ, kon­di­te­rė:

Gitana_Apklausa_emigracija_ne_01_GBs

– Svars­čiau apie tai, bet ka­dan­gi tu­riu ma­žų vai­kų, nė­ra šan­sų iš­vyk­ti. Gal­būt kai paaugs, iš nau­jo per­gal­vo­si­me, iš­va­žiuo­tu­me vi­sa šei­ma. No­rė­čiau emig­ruo­ti dėl eko­no­mi­nių prie­žas­čių, nes Lie­tu­vo­je sun­kiai įma­no­ma sau leis­ti kaž­ko dau­giau. Trūks­ta pi­ni­gų ge­res­niems dra­bu­žiams, pra­mo­goms, vai­kams kaž­ko ge­res­nio – vos su­du­ria­me ga­lą su ga­lu.

Do­vy­das KVA­SAUS­KAS, moks­lei­vis:

d0vydas_Apklausa_emigracija_ne_03_GBs

– Tik­rai ne, ža­du lik­ti Lie­tu­vo­je! Ne­ma­tau jo­kio tiks­lo, per­spek­ty­vos emig­ruo­ti. Ko­dėl ne­ga­li­ma nor­ma­liai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, čia siek­ti kar­je­ros? Aš prieš emig­ra­ci­ją. Esu vie­nuo­lik­to­kas, net ne­mąs­tau už­sie­ny­je stu­di­juo­ti. Mig­ruo­siu ne­bent į di­des­nį mies­tą.

Ai­das, in­di­vi­dua­lios įmo­nės sa­vi­nin­kas:

aidas_Apklausa_emigracija_ne_04_GBs

– Dir­bau Nor­ve­gi­jo­je pen­ke­rius me­tus, grį­žau prieš Nau­juo­sius me­tus ir pa­si­li­kau Lie­tu­vo­je vi­sam lai­kui, nie­kur ne­be­va­žiuo­siu. At­si­bo­do va­ži­nė­ti – šal­ta, to­li, šei­ma ir vai­kai bu­vo li­kę Lie­tu­vo­je. Kal­bi­nau šei­mą va­žiuo­ti kar­tu, bet jie ne­su­ti­ko. Ži­no­ma, už­sie­ny­je al­ga ge­ra, Lie­tu­vo­je nie­ka­da to­kių pi­ni­gų neuž­dirb­si. Da­bar at­si­da­riau sa­vo įmo­nę, ma­nau, vis­kas bus ge­rai, dirb­siu pa­ts sau – ne­pra­pul­siu.

Ri­ma, šla­vė­ja:

rima_Apklausa_emigracija_ne_05_GBs

– Ko­kia emig­ra­ci­ja? Man iki pen­si­jos li­ko ke­li me­tai, ne­juo­kau­kit! Jau­na bū­čiau, ži­no­ma, ne­pa­si­lik­čiau. Čia blo­gas gy­ve­ni­mas. Nors… ir ten nie­ko ge­ro. Aš vi­są gy­ve­ni­mą Lie­tu­vo­je dir­bau, ne­bu­vau iš­lai­ky­ti­nė. Sū­nus bu­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vęs, bet grį­žo. Ten da­bar daug pri­va­žia­vę žmo­nių, al­gos ma­žos. Vi­sur ge­rai, kur mū­sų nė­ra.

Kal­bi­no Si­mo­na SI­MO­NA­VI­ČĖ, fo­tog­ra­fa­vo Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS.

skrastas.lt

 

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą