Pasas

1. Lietuvos Respublikos pasas

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybę liudijančių dokumentų (pasų) klausimus, yra:

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pasą galima rasti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje.

2. Dokumentų pasui išduoti ar pakeisti pateikimas

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, prašymą išduoti (pakeisti) pasą ir dokumentus dėl paso gavimo ar jo pakeitimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai arba tiesiai Migracijos departamentui, jeigu yra atvykęs į Lietuvos Respubliką.

Pasui gauti ar pakeisti pilietis aukščiau išvardintoms institucijoms turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) pasą;
 • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 • jei užsienietis įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę – galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar kitą kelionės dokumentą;
 • gimimo liudijimą, jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas piliečiui nebuvo išduotas;
 • jei asmuo neatvyksta asmeniškai, nėra techninių galimybių nustatyti piliečio veido atvaizdą ar jei asmuo pageidauja – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakyme Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo” (toliau – Įsakymas) nustatytus reikalavimus;
 • kitus dokumentus (pvz., vaiko kelionės dokumentą, Respublikos Prezidento dekretą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ar kitą Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinantį dokumentą, santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą, teismo sprendimo dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo arba kito juridinę reikšmę turinčio fakto, susijusio su asmens duomenų ištaisymu ar pakeitimu, nustatymo nuorašą ir kt.), jeigu piliečio prašyme išduoti (pakeisti) pasą nurodyti duomenys, įrašomi į pasą, nesutampa su asmens duomenimis gyventojų registre ar jo duomenys neįrašyti į šį registrą.

Prašymą ir kitus dokumentus pilietis pateikia asmeniškai, išskyrus:

 • pilietis iki 1 metų gali nedalyvauti, kai jo dokumentus pateikia vienas iš tėvų ar globėjų;
 • kai, dalyvaujant piliečiui iki 18 metų, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų;
 • pilietis yra neveiksnus ir jo prašymą bei kitus dokumentus pateikia globėjas ar kitas teisėtas atstovas;
 • pilietis dėl fizinės negalios negali atvykti asmeniškai.

Migracijos tarnyba pasą išduoda ar keičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ir kitų dokumentų priėmimo migracijos tarnyboje dienos.

Piliečiai, pateikę prašymus pasui gauti ar keisti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas, pasą gauna per ilgesnį laiką dėl laiko, sugaišto pasui ir dokumentams persiųsti.

Piliečiui pageidaujant naujas pasas jam gali būti išsiųstas saugiu paštu ar kitu saugiu būdu. Paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Pilietis, užsienio valstybėje praradęs pasą ar turėtą Lietuvos Respublikos piliečio pasą, būdamas užsienio valstybėje apie tai turi raštu pranešti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, užpildydamas nustatytos formos pranešimą apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą.

Jeigu pasas yra prarandamas, tampa netinkamas naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esant užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio valstybėje gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką, jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento. Išsamesnė informacija pateikiama skyriuje Asmens grįžimo pažymėjimas.

3. Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai

Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai, nustatyti aukščiau minėtame Vidaus reikalų ministro įsakyme:

 • Asmens pateikiamos nuotraukos turi atitikti asmens amžių;
 • Asmuo nuotraukoje turi būti apsirengęs civiliais drabužiais;
 • Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais (akiniai negali būti tamsiais (tamsintais) stiklais);
 • Asmuo nuotraukoje turi būti be galvos apdangalo, išskyrus Vidaus reikalų ministro įsakyme nurodytus atvejus;
 • Asmuo fotografuojamas iš priekio, veidas gali būti pasuktas 10–30 laipsnių kampu į šoną (pusiau profiliu). Asmens galva neturi būti pakreipta: įsivaizduojama linija, einanti per abiejų akių vyzdžius, turi būti lygiagreti nuotraukos viršutiniam kraštui.

4. Mokestis už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

Paso išdavimo, keitimo arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimo ir perdavimo per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ir konsulinę įstaigą užsienyje konsulinis mokestis yra 100 eurų.

Konsulinis mokestis neimamas už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, pensijinio amžiaus asmenims, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą