Nyderlandai perėmė Baltijos šalių oro policijos misiją

Ket­vir­ta­die­nį Zok­nių avia­ci­jos ba­zė­je vy­ku­sios ce­re­mo­ni­jos me­tu iš Lie­tu­vos vyk­do­mos NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją pe­rė­mė Ny­der­lan­dų kon­tin­gen­tas.

Olan­dai 4 mė­ne­sius pa­tru­liuos ke­tu­riais F-16 nai­kin­tu­vais, prieš tai 4 mė­ne­sius oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dė Pran­cū­zi­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos. Ny­der­lan­dai Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gos tre­čią kar­tą nuo 2004 metų, kai Al­jan­sas priė­mė spren­di­mą dėl oro po­li­ci­jos. Vi­są olan­dų kon­tin­gen­tą su­da­ro apie 120 ka­rių.

Es­ti­jos Ema­rio oro pa­jė­gų ba­zė­je kon­tin­gen­tas ne­si­keis – Vo­kie­ti­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos ant­rą kar­tą iš ei­lės pa­tru­liuos su „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ nai­kin­tu­vais.

Oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys or­lai­viai pa­pras­tai pa­ly­di ir at­pa­žįs­ta Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius, skrai­dan­čius virš Bal­ti­jos jū­ros tarp Ka­li­ning­ra­do ir že­my­ni­nės Ru­si­jos da­lies.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą