Nyderlanduose aptartas tyrimas dėl prekybos žmonėmis

judge

Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai lan­kė­si Ny­der­lan­duo­se, Ha­go­je, Eu­ro­jus­to or­ga­ni­zuo­ta­me Is­pa­ni­jos ir Lie­tu­vos at­sto­vy­bių su­si­ti­ki­me, kur abie­jų ša­lių pa­rei­gū­nai ap­ta­rė pro­ble­mas iš­ki­lu­sias at­lie­kant iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis.

Abie­jų ša­lių at­sto­vai jau ke­le­rius me­tus bend­ra­dar­biau­ja ti­riant bend­rą by­lą. 2013 me­tais į Lie­tu­vos tei­sė­sau­gą krei­pė­si iš Is­pa­ni­jos grį­žę lie­tu­viai, ku­rie pa­si­skun­dė, kad dir­bo ver­giš­ko­mis są­ly­go­mis, o už dar­bą ne­ga­vo ža­dė­to at­ly­gi­ni­mo.

Dėl to pa­ties emig­ran­tai krei­pė­si ir į Is­pa­ni­jos po­li­ci­ją. To­dėl abie­jų ša­lių pa­rei­gū­nai by­lą ti­ria pa­dė­da­mi vie­ni ki­tiems. Tai jau ant­ra­sis jų dar­bi­nis su­si­ti­ki­mas. Net­ru­kus ty­ri­mas tu­rė­tų bū­ti baig­tas.

Ko­man­di­ruo­tės me­tu šiau­lie­čiai taip pat su­si­ti­ko su na­cio­na­li­ne na­re Eu­ro­jus­te Lai­ma Če­ke­lie­ne ir su po­li­ci­jos ata­šė Ny­der­lan­duo­se Ed­mun­du Jan­kū­nu.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Komentarai

, ,
Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą